Subscribe to our newsletter and get a 10% off
x

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

Niniejsza informacja zamieszczona na stronie internetowej www.stefanel.com przekazywana jest zgodnie z art. 13 rozporządzenia UE 2016/679 („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”).

1. ADMINISTRATORZY DANYCH

Administratorami danych są spółka Stefanel S.P.A. in A.S. (C.F. i P.I. 01413940261; REA: TV-154803) z siedzibą pod adresem: Via Postumia 85 – 31047 Ponte di Piave – Treviso, Włochy i spółka Triboo Digitale S.r.l. (C.F. i P.I. 02912880966; REA: MI-1901658) z siedzibą pod adresem: Viale Sarca 336 – 20126 – Mediolan, Włochy (zwane dalej z osobna „Administratorem” lub „Administratorem danych” i łącznie „Administratorami” lub „Administratorami danych”).

2. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe (zwane dalej „Danymi”) przekazane przez stronę, której sprawa dotyczy, przetwarzane są w następujących celach:

a) realizacja zamówionej usługi (zwanej dalej „Usługą”), np. świadczenie usług opartych na interfejsie internetowym, rejestracja użytkowników, przekazywanie informacji dotyczących osób, które dobrowolnie zapisały się do bazy danych naszej strony internetowej, przekazywanie informacji dotyczących działań szkoleniowych;

b) za specjalną zgodą, do celów przesyłania materiałów handlowych i/lub promocyjnych dotyczących produktów i usług oraz prowadzenia badań rynku („Marketing bezpośredni”);

c) za specjalną zgodą, do celów analizy zachowań, przyzwyczajeń i skłonności konsumenckich strony, której sprawa dotyczy, w celu ulepszania produktów i usług oferowanych przez Administratorów, a także zaspokajania specjalnych potrzeb klientów w drodze indywidualnego lub zbiorczego profilowania i badań rynku (np. w celu analizy wyborów konsumenckich i przyzwyczajeń nabywczych oraz kompilowania statystyk („Profilowanie”);

d) za specjalną zgodą, do celów przekazywania Danych innym spółkom związanym lub powiązanym z Administratorami danych oraz spółkom partnerskim, które mogą je przetwarzać oraz przesyłać materiały komercyjne i/lub promocyjne dotyczące produktów i usług wyżej wymienionych spółek, a także prowadzenia badań rynku („Marketing osób trzecich”).

3. RODZAJE PRZETWARZANYCH DANYCH

3.1 Dane przeglądania stron internetowych

Ta kategoria danych obejmuje adresy IP lub domeny komputerów, z których użytkownicy korzystają w celu połączenia ze stroną internetową, adresy wyszukiwanych zasobów, godzinę zapytania, sposób przesłania zapytania na serwer, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny określający status odpowiedzi udzielonej przez serwer (sukces, błąd itd.) i inne parametry związane z systemem operacyjnym i środowiskiem komputerowym użytkownika.

3.2  Dane dobrowolnie przekazywane przez użytkownika

Nieobowiązkowe, jednoznaczne i dobrowolne wysyłanie e-maili na adresy wskazane na niniejszej stronie internetowej skutkuje uzyskaniem adresu nadawcy do celów udzielenia odpowiedzi na zapytanie, a także wszelkich innych danych zawartych w formatce.

4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez upoważnionych pracowników Stefanel, należycie wyznaczonych w trybie wewnętrznym. Mogą one być również przetwarzane w imieniu Stefanel przez osoby trzecie należycie wyznaczone do przetwarzania danych.

Dane osobowe nie będą w żadnym wypadku ujawniane.

5. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH ZA GRANICĘ

Dane osobowe mogą być zarządzane i przechowywane na serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej i poza nim, stanowiących własność i/lub udostępnionych Administratorom i/lub osobom trzecim należycie wyznaczonym do przetwarzania danych.

6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane stron, których sprawa dotyczy, zgromadzone za pośrednictwem formularzy stron internetowych, przechowywane są przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na ich zapytania.

Dane zgromadzone za pośrednictwem plików cookie przechowywane są przez okres właściwy dla danego pliku cookie. Szczegółowe informacje zawiera polityka plików cookie strony internetowej.

7. PRZEKAZYWANIE DANYCH

Odnośnie do punktu (a), użytkownicy przekazują dane osobowe dobrowolnie: odmowa przekazania danych uniemożliwia jednak realizację zamówionej przez użytkownika usługi.

Zgoda na przetwarzanie danych w innych celach jest nieobowiązkowa.

8. SPOSOBY PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzanie danych w którymkolwiek z wyżej wymienionych celów odbywa się w formie papierowej, zautomatyzowanej lub elektronicznej, w tym, między innymi, pocztą lub pocztą elektroniczną, telefonicznie (np. niezapowiedziane telefony, wiadomości tekstowe, wiadomości multimedialne), faksem i jakimkolwiek innym kanałem informatycznym (np. strony internetowe, aplikacje mobilne) zapewniającym bezpieczeństwo i poufność zgodnie z zasadą tak zwanej domyślnej ochrony danych, tj. zastosowania środków zmniejszających ryzyko naruszenia danych.

9. PROCES ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI

Czynność indywidualnego lub zbiorczego profilowania ma na celu analizę wyborów konsumenckich i przyzwyczajeń nabywczych oraz tworzenie statystyk.

10. OGRANICZENIA PODMIOTOWE

Stronę internetową mogą subskrybować wyłącznie osoby powyżej 16. roku życia.

11. PRAWA STRON, KTÓRYCH SPRAWA DOTYCZY

Zgodnie z RODO i z zastrzeżeniem warunków w nim określonych stronie, której sprawa dotyczy, przysługują następujące prawa:

1.  prawo dostępu, tj. prawo do otrzymania potwierdzenia, że dane osobowe (nie) są przetwarzane, oraz, jeśli tak, uzyskania dostępu do nich;

2.  prawo do sprostowania i usunięcia, tj. prawo do żądania sprostowania przez Administratora niepoprawnych danych osobowych i/lub uzupełnienia niepełnych danych osobowych lub usunięcia danych osobowych;

3.  prawo do ograniczenia przetwarzania danych, tj. prawo do żądania zawieszenia przetwarzania danych osobowych;

4.  prawo do przenoszenia danych, tj. prawo do otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz prawo do przekazania danych osobowych innemu        administratorowi danych;

5.  prawo do sprzeciwu, tj. prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych, w tym przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych i profilowania, w zależności od konkretnego przypadku;

6.  prawo do zawiadomienia właściwego krajowego organu ochrony danych w przypadku bezprawnego przetwarzania danych.

12. JAK SKORZYSTAĆ ZE SWOICH PRAW

Strony, których sprawa dotyczy, mogą skorzystać z przysługujących im praw, wysyłając list polecony na adres: Stefanel S.P.A. in A.S., Legal Department, Via Postumia, 85 31047 Ponte di Piave (TV) lub e-mail na adres:

responsabileprotezionedati@stefanel.com.

*

Administratorzy danych będą aktualizować niniejszą informację.